Onze belastinghulpen kunnen u helpen met de invulling van uw belastingaangiften. Deze personen kunnen u alléén helpen met het invullen van uw jaarlijkse belastingaangiften en aanvragen/wijzigen van toeslagen.                                                                 Zij kunnen en mogen u niet adviseren in belastingzaken. Daarvoor moet u bij een erkende belastingadviseur zijn.

Onze belastinghulpen die u hiervoor kunt inschakelen zijn:

 • Frans Peters (coördinator) – Telefoon: 06-29736040 – Emailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com
 • Jan Hegeman – Telefoon: 0413-264866 – Emailadres: janhegeman1945@gmail.com
 • Fien Hendriks – Telefoon: 0413-254252 – Emailadres: hendriksfien@icloud.com
 • Lenie van Heusden – Telefoon: 0413-253716 – Emailadres: l.v.heusden@hotmail.com
 • Ben Hilders – Telefoon: 0413-268994 – Emailders: benhilders@gmail.com
 • Jan de Koning – Telefoon: 0413-245405 – 06-17962569 Emailadres: jan@jdku.nl
 • Wim van Lanen – Telefoon: 0413-249432 – Emailadres: wvlanen@hotmail.com
 • Arnold van Lieshout – Telefoon: 0413-262700 – Emailadres: lieshout24149@gmail.com
 • Henk Reuvekamp – Telefoon: 0413-266073 – Emailadres: genhreuvekamp@home.nl
 • Albert van Rosmalen – Telefoon: 0413-260126 – Emailadres: vanrosmalen@home.nl
 • Edwin van der Burgt – Telefoon: 06-55833150 – Emailadres: edwin@huiskamerhypotheken.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NIEUWE KLANTEN KUNNEN ZICH AANMELDEN BIJ FRANS PETERS (zie gegevens hierboven), ONDER VERMELDING VAN: NAAM en VOORLETTERS, ADRES, GEBOORTEDATUM, BSN-NUMMER, TELEFOONNUMMER en (zo mogelijk) EMAILADRES. De betreffende belastinghulp zal daarna contact met u opnemen en een machtigingscode aanvragen om uw aangifte te kunnen invullen.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • SENIORENBELANG UDEN kan helpen met uw belastingaangifte over 2019                                                                                                                                       Velen van u ontvangen van de belastingdienst binnenkort weer een verzoek om aangifte te doen van het inkomen over 2019. Seniorenbelang Uden is graag bereid om, naast onze vaste klanten, die al gebruik maken van onze belastinginvullers, voor dit jaar nog een aantal nieuwe klanten daarbij te helpen, indien u dit wenst. Wilt u, als nieuwe klant, van de diensten van S.U. gebruik maken dan kunt u voor de aangifte van 2019 contact opnemen met: Frans Peters, telefoon: 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com Hij zal u dan onderbrengen bij een van onze belastinginvullers, die daarna contact met u opneemt.
 • Onze belastinginvullers werken op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat gemaakte kosten, zoals b.v. reis- kopieer en printkosten door de belastinginvuller in rekening kunnen worden gebracht. Dit wordt van tevoren aan de betreffende persoon medegedeeld. Deze onkostenvergoeding is voor de aangifte 2019 vastgesteld op € 12,00 per huishouden.                                                                                                                                                               Wie komen hiervoor in aanmerking ?                                                                                                                                                                                                      Deze service is bestemd voor alle inwoners van Uden met een AOW-uitkering en een belastbaar inkomen (in 2019) van maximaal € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor samenwonenden. Voldoet u hier niet aan dan kunt u eventueel toch van hun diensten gebruik maken als zij daartoe bereid zijn, maar dat gebeurt dan op “persoonlijke titel” van de betreffende belastinginvuller en buiten de verantwoordelijkheid van de KBO en Seniorenbelang Uden.                                                         In zijn algemeenheid geldt wel dat het om redelijk eenvoudige aangiften moet gaan.                             Voorbereiding:                                                                                                                                                                                                                                                    Om te voorkomen dat de hulp bij aangiften een tijdrovende zaak wordt, is het de bedoeling dat u voorafgaand aan de afspraak met uw belastinginvuller, uw financiële gegevens die u bij de aangifte nodig heeft, in huis hebt en zoveel mogelijk geordend. Denk er daarbij ook aan, dat documenten die digitaal, b.v. via uw bank of “Mijn Overheid” komen, ook beschikbaar moeten zijn. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende informatie:
  • Om uw aangifte in te kunnen vullen is een Machtigingscode vereist (dus niet uw eigen DigiD-Code). Een machtigingscode kunt u zelf telefonisch aanvragen via 088-1236555 of digitaal via: machtigen.digid.nl U heeft daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum nodig. U kunt ook afspreken met uw belastinginvuller dat hij dat voor u doet. Nadat u de machtigingscode heeft ontvangen moet deze geactiveerd worden. Dit kunt u eventueel ook weer door uw belastinginvuller laten doen. Belastingplichtigen die voorgaande jaren ook al een machtigingscode hadden aangevraagd en ontvangen, zullen de nieuwe machtigingscode voor 2019 waarschijnlijk automatisch thuisgestuurd krijgen. Ook deze moet dan nog wel geactiveerd worden.
  • Het jaarinkomen 2019: De jaaropgave(n) van de Sociale Verzekeringsbank, Uitkeringsinstanties, Lijfrenteverzekeraars en eventuele Pensioenfondsen.
  • De WOZ-beschikking van de Gemeente met peildatum: 01-01-2018.          (Opgave heeft u in 2019 ontvangen met de aanslag Gemeentelijke belastingen)
  • Het Financieel Jaaroverzicht 2019 van uw bank(en) met de gegevens van uw bank- en spaarrekeningen, uw beleggingen en uw hypotheek.                   
  • Rekeningen van “Buitengewone uitgaven” v.m. ziekte(n) die niet onder uw eigen risico van € 385,00 vallen en niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed. (niet aftrekbaar zijn b.v: eigen bijdrage voor hoortoestel, CAK/AWBZ en brilkosten)    
  • Bewijsstukken van gedane (ANBI) giften.      
  • Opgave van uw aandeel 2019 in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren , indien u in een koopappartement van een appartementencomplex woont.
  • De eventuele beschikking van zorg- en huurtoeslag.

  Tijdstip van aangifte en verzending:                                                                                                                                                                                                              De aangifte over 2019 kan pas worden gedaan vanaf 1 maart 2020. Zodra u alle documenten (zie voorbereiding) gereed hebt, kunt u een afspraak maken met uw belastinginvuller. De aangifte dient vóór 1 mei 2020 bij de belastingdienst te zijn. Uiteraard kunt u altijd uitstel vragen tot 1 september. U kunt dit zelf doen via telefoonnummer 0800-0543 of uw belastinginvuller kan dit (ook digitaal) voor u doen. Houd hiervoor uw BSN-nummer bij de hand.    

  Verantwoordelijkheid voor de aangifte:                                                                                                                                                                                                        Om een aangifte correct te kunnen invullen, is de belastinginvuller afhankelijk van de informatie en documenten die door de belastingplichtige(n) wordt verstrekt. Daarom is en blijft de belastingplichtige ten allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste aangifte. De belastinginvuller is hiervoor dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk. U tekent hiervoor een zg”Meegeefbrief”.

  Belastinginvullers voor onze vaste klanten:                                                                        

  De belastinginvuller heeft een geheimhoudingsplicht en beschikt over een speciale pas voor eventuele legitimatie.

   

   

  Contactpersoon/coördinator belastinginvullers: Frans Peters (Telefoon: 06-29736040 en email: franssu.v.p.a.b@gmail.com)