Onze belastinghulpen kunnen u helpen met de invulling van uw belastingaangiften. Deze personen kunnen u alléén helpen met het invullen van uw jaarlijkse belastingaangiften en aanvragen/wijzigen van toeslagen.                                                                 Zij kunnen en mogen u niet adviseren in belastingzaken. Daarvoor moet u bij een erkende belastingadviseur zijn.

Onze belastinghulpen zijn:

 • Frans Peters – Telefoon: 06-29736040 – Emailadres: franssu.v.p.a.b@gmail.com
 • Jan Hegeman – Telefoon: 0413-264866 – Emailadres: janhegeman1945@gmail.com
 • Lenie van Heusden – Telefoon: 0413-253716 – Emailadres: l.v.heusden@hotmail.com
 • Ben Hilders – Telefoon: 0413-268994 – Emailders: benhilders@gmail.com
 • Jan de Koning – Telefoon: 0413-245405 – 06-17962569 Emailadres: jdku88@gmail.com
 • Wim van Lanen – Telefoon: 0413-249432 – Emailadres: wvlanen@hotmail.com
 • Arnold van Lieshout – Telefoon: 0413-262700 – Emailadres: lieshout24149@gmail.com
 • Henk Reuvekamp – Telefoon: 0413-266073 – Emailadres: genhreuvekamp@home.nl
 • Albert van Rosmalen – Telefoon: 0413-260126 – Emailadres: vanrosmalen@home.nl
 • Edwin van der Burgt – Telefoon: 06-55833150 – Emailadres: edwin@huiskamerhypotheken.nl  
 • Jan Vermeulen – Telefoon: 06-83918601 – Emailadres: udenvermeulen@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • SENIORENBELANG UDEN kan helpen met uw belastingaangifte over 2020                                                                                                                                      Velen van u ontvangen van de belastingdienst binnenkort weer een verzoek om aangifte te doen van het inkomen over 2020. Seniorenbelang Uden is graag bereid om, naast onze vaste klanten, die al gebruik maken van onze belastinginvullers, voor dit jaar nog een BEPERKT aantal nieuwe klanten daarbij te helpen, indien dit mogelijk is. Wilt u, als nieuwe klant, van de diensten van S.U. gebruik maken dan kunt u voor de aangifte van 2020 contact opnemen met: Frans Peters, telefoon: 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com Hij zal u dan, zo mogelijk, onderbrengen bij een van onze belastinginvullers, die daarna contact met u opneemt.
 • Onze belastinginvullers werken op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat gemaakte kosten, zoals b.v. reis- kopieer en printkosten door de belastinginvuller in rekening kunnen worden gebracht. Dit wordt van tevoren aan de betreffende persoon medegedeeld. Deze onkostenvergoeding is voor de aangifte 2020 vastgesteld op € 12,00 per huishouden.                                                                                                                                                             Wie komen hiervoor in aanmerking ?                                                                                                                                                                                                           Deze service is bestemd voor alle inwoners van Uden met een AOW-uitkering en een belastbaar inkomen (in 2020) van maximaal € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 55.000,00 voor samenwonenden. Voldoet u hier niet aan dan kunt u eventueel toch van hun diensten gebruik maken als zij daartoe bereid zijn, maar dat gebeurt dan op “persoonlijke titel” van de betreffende belastinginvuller en buiten de verantwoordelijkheid van de KBO en Seniorenbelang Uden. In zijn algemeenheid geldt wel dat het om redelijk eenvoudige aangiften moet gaan.                                                                Voorbereiding:                                                                                                                                                                                                                                                    Om te voorkomen dat de hulp bij aangiften een tijdrovende zaak wordt, is het de bedoeling dat u voorafgaand aan de afspraak met uw belastinginvuller, uw financiële gegevens die u bij de aangifte nodig heeft, in huis hebt en zoveel mogelijk geordend. Denk er daarbij ook aan, dat documenten die digitaal, b.v. via “Uw bank” of “Mijn Overheid” komen, ook beschikbaar moeten zijn. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende informatie:
  • Om uw aangifte in te kunnen vullen is een Machtigingscode vereist (dus niet uw eigen DigiD-Code). Een machtigingscode kunt u zelf telefonisch aanvragen via 088-1236555 of digitaal via: machtigen.digid.nl U heeft daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum nodig. U kunt ook afspreken met uw belastinginvuller dat hij dat voor u doet. Nadat u de machtigingscode heeft ontvangen moet deze geactiveerd worden. Dit kunt u eventueel ook weer door uw belastinginvuller laten doen. Belastingplichtigen die voorgaande jaren ook al een machtigingscode hadden aangevraagd en ontvangen, zullen de nieuwe machtigingscode voor 2020 meestal automatisch thuisgestuurd krijgen. Ook deze moet dan nog wel geactiveerd worden.
  • Het jaarinkomen 2020: De jaaropgave(n) van de Sociale Verzekeringsbank, Uitkeringsinstanties, Lijfrenteverzekeraars en eventuele Pensioenfondsen.
  • De WOZ-beschikking van de Gemeente met peildatum: 01-01-2019. (Opgave heeft u in 2020 ontvangen met de aanslag Gemeentelijke belastingen)
  • Het Financieel Jaaroverzicht 2020 van uw bank(en) met de gegevens van uw bank- en spaarrekeningen, uw beleggingen en uw hypotheek.                   
  • Rekeningen van “Buitengewone uitgaven” v.m. ziekte(n) die niet onder uw eigen risico van € 385,00 vallen en niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed. (niet aftrekbaar zijn b.v: eigen bijdrage voor hoortoestel, CAK/WLZ en brilkosten)    
  • Bewijsstukken van gedane (ANBI) giften.      
  • Opgave van uw aandeel 2020 in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren , indien u in een koopappartement van een appartementencomplex woont.
  • De eventuele beschikking van zorg- en huurtoeslag, als u deze wilt laten aanpassen. In principe wordt deze beschikking automatisch aangepast door de belastingdienst na ontvangst en akkoord van de aangifte.

  Tijdstip van aangifte en verzending:                                                                                                                                                                                                              De aangifte over 2020 kan pas worden gedaan vanaf 1 maart 2021. Zodra u alle documenten (zie voorbereiding) gereed hebt, kunt u een afspraak maken met uw belastinginvuller. De aangifte dient vóór 1 mei 2021 bij de belastingdienst te zijn. Uiteraard kunt u altijd uitstel vragen tot 1 september. U kunt dit zelf doen via telefoonnummer 0800-0543 of uw belastinginvuller kan dit (ook digitaal) voor u doen. Houd hiervoor uw BSN-nummer bij de hand.  

 • IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN ZAL DE AANGIFTE WAARSCHIJNLIJK NOG NIET BIJ U THUIS KUNNEN GEBEUREN. U KUNT MET UW BELASTINGINVULLER AFSPREKEN HOE DAT NU HET BESTE GEREGELD KAN WORDEN. MEESTAL ZULT U DAARVOOR UW GEGEVENS BIJ HEM/HAAR THUIS MOETEN AFLEVEREN, ZODAT HIJ/ZIJ DE AANGIFTE VANUIT ZIJN OF HAAR EIGEN HUIS KAN AFWERKEN.  
 •  
 •  Verantwoordelijkheid voor de aangifte:                                                                                                                                                                                                 Om een aangifte correct te kunnen invullen, is de belastinginvuller afhankelijk van de informatie en documenten die door de belastingplichtige(n) wordt verstrekt. Daarom is en blijft de belastingplichtige te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste aangifte. De belastinginvuller is hiervoor dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk. U tekent hiervoor een zg”Meegeefbrief”.                                                                                                        De belastinginvuller heeft een geheimhoudingsplicht en beschikt over een speciale pas voor eventuele legitimatie.   
 • Contactpersoon/coördinator belastinginvullers en contactpersoon voor nieuwe klanten voor de belastingaangifte 2020 : Frans Peters (Telefoon: 06-29736040 en email: franssu.v.p.a.b@gmail.com)