VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EVENEMENTEN VAN SENIORENBELANG UDEN.                            

Artikel 1
Deelname aan Evenementen (Dagtochten-reizen-etentjes e.d.) is alléén mogelijk voor leden of gastleden van Seniorenbelang Uden/S.U. en aanmelding geschiedt schriftelijk via inschrijfformulieren bij Eigen Herd of via de website, Als datum van inschrijving geldt de dag waarop het inschrijfformulier is ontvangen bij S.U., zowel schriftelijke als via de website. Dat is ook de dag waarop de verplichtingen van Seniorenbelang en de deelnemers beginnen.                                                                                                                                                                                             

Artikel 2
Als het aantal inschrijvingen na de sluitingsdatum of nadat het maximale aantal deelnemers is bereikt, de beschikbaarheid overtreft, dan zal allereerst worden onderzocht of het aantal beschikbare plaatsen kan worden uitgebreid. Lukt dit niet dan zal op basis van loting worden bepaald wie er wel/niet kan deelnemen. De loting geschiedt in aanwezigheid van tenminste 1 lid van de evenementencommissie en tenminste 1 lid van het dagelijks bestuur S.U. en is bindend

Artikel 3
Seniorenbelang Uden behoudt zich het recht voor om een evenement/reis indien nodig te wijzigen of te annuleren. Seniorenbelang Uden verplicht zich hierbij om de gevolgen voor de deelnemer zo beperkt mogelijk te houden en indien mogelijk alternatieven aan te bieden waardoor het oorspronkelijke karakter van het evenement zoveel mogelijk behouden blijft.

Artikel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Deelnemers ontvangen geen bevestiging van inschrijving, wel bij annulering of wijziging. Er komt, voorafgaande aan de datum van incasso van de verschuldigde kosten, wel een incassobericht (per email of per post), wat dan tevens het bewijs van deelname is.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Artikel 5
De deelnemer is verplicht om gedurende het evenement/reis de aanwijzingen van de chauffeur/reisleider, dan wel de begeleiding door Seniorenbelang Uden op te volgen, wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om de goede nakoming van het evenement te kunnen waarborgen.

Artikel 6
Als een goede uitvoering van een evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt doordat tijdens het evenement of een reis blijkt dat een deelnemer:                                                                      -fysieke of -psychische gebreken vertoont;                                                                                                                                                                                                                                                            -zich aan wangedrag schuldig maakt;                                                                                                                                                                                                                                                                     -op overige wijze hinder of overlast veroorzaakt ,

kan de deelnemer van verdere deelneming worden uitgesloten en kan geen aanspraak maken op enige restitutie van kosten.

Mocht de deelnemer tijdens een evenement/reis, buiten zijn schuld, in moeilijkheden komen, is Seniorenbelang Uden verplicht om, naar vermogen, de meest noodzakelijke hulp en assistentie te bieden. Alle uit het voorgaande voortvloeiende kosten komen wel voor rekening van de deelnemer zelf, die dat mogelijk zelf kan verhalen op de door hem/haar afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 7
Wanneer Seniorenbelang Uden in de nakoming van haar verplichtingen is te kort geschoten, is Seniorenbelang Uden voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. Of er sprake is van aansprakelijkheid wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk recht. De aansprakelijkheid van Seniorenbelang Uden zal nooit méér kunnen bedragen dan éénmaal de som van het evenement/reis per betrokken persoon (zonder eventuele verzekeringskosten)

Artikel 8
Seniorenbelang Uden is niet aansprakelijk voor schades:
-die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Nederlands of internationaal recht zijn uitgesloten;
-als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van kleding, bagage en/of (reis)documenten;
-door fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen zoals touroperators, hotels, restaurants, organisatiebureau’s e.d.;
-waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.                                                                                                                                                                                            Deelnemers worden geacht hiervoor altijd een reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten.

Artikel 9
In geval van onrechtmatige, onterechte of te late annulering door de deelnemer blijft de volledige boekingssom verschuldigd en vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde/geincasseerde bedragen. Er wordt dus geadviseerd om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten om problemen te voorkomen. In geval van annulering door Seniorenbelang Uden is de deelnemer niets verschuldigd en zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd en kunnen reeds geincasseerde bedragen door de deelnemer worden teruggevraagd (stornering) bij zijn/haar bank. Zie hiervoor de tekst op het inschrijfformulier bij DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA. Sowieso moeten alle geincasseerde bedragen, als die met toestemming van een lid van de Evenementencommissie mogen worden teruggeboekt, altijd door de deelnemer zelf met zijn haar bank worden geregeld. Zie ook eerder genoemde tekst bij Doorlopende machtiging.

Artikel 10
Eventuele klachten over de uitvoering van een evenement/reis moeten terstond, op de plaats van bestemming of de plaats waar de klacht ontstond, worden kenbaar gemaakt aan de reisbegeleiding van Seniorenbelang Uden.

 

Bij inschrijving is men akkoord met deze voorwaarden en de inschrijfprocedure (zie onze website en Actueel januari 2019)