KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN                                                                                                                                                                                                                 Seniorenvereniging h.o.d.n.: KBO Uden                                                                       

DAAR WAAR IN DIT REGLEMENT GESPROKEN WORDT OVER KBO UDEN DIENT GELEZEN TE WORDEN: SENIORENBELANG UDEN. (E.e.a. tengevolge van de statutenwijziging van 31 oktober 2017)

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  2016

 

 

Algemeen.

Dit Huishoudelijk Reglement bevat voor de leden, bestuursleden, onderafdelingen, commissies en werkgroepen e.d. van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Uden, h.o.d.n.: KBO Uden, de overeengekomen huishoudelijke regels, alsmede gewenste verduidelijkingen op de werking van bestaande artikelen hierin en in de Statuten en relevante wetsartikelen.

Daar waar het Huishoudelijk Reglement strijdig is of zou zijn met de Statuten of de wet, is het Huishoudelijk Reglement ondergeschikt aan de Statuten of wettelijke bepalingen.

Het Huishoudelijk Reglement is samengesteld onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van alle Bestuursleden conform de inschrijving in de KvK onder nummer: 17126714

 

Begripsomschrijvingen.

 1. Waar in het reglement gesproken wordt van:

“akte”, “naam”, “doel”, “middelen”, “lidmaatschap”, “ledenvergadering”, “taken en bevoegdheden”, “vereniging”, “stemmingen”, “geldmiddelen”, “(dagelijks) bestuur”, “voorzitter”, “secretaris”, “penningmeester” en overige relevante begrippen, wordt hieronder dezelfde begripsomschrijving verstaan als daarvoor in voorkomende gevallen is opgenomen in de Statuten.

 1. Het Huishoudelijk Reglement is tevens van toepassing op (on)roerende zaken, welke eigendom zijn van de K.B.O. Uden, ongeacht waar deze zich bevinden.
 2. Waar in het Huishoudelijk Reglement wordt gesproken van leden, bestuursleden, vrijwilligers e.d. worden daaronder zowel mannelijke als vrouwelijke leden bedoeld.
 3. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement hebben tot doel te zorgen voor:
 • een goede behartiging van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord;
 • een goede verstandhouding tussen de leden, bestuursleden, commissieleden, werkgroepen en leden van de onderafdelingen;
 • orde, veiligheid en netheid in de, aldan niet gehuurde, verblijfsruimten van de K.B.O. Uden;
 • een goede staat van onderhoud van de (on)roerende goederen.

 

Artikel 1:

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar en ongeacht de naam van de afdeling Uden, onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van de Katholieke Bond van Ouderen Bisdom ’s-Hertogenbosch.

Artikel 2:

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en wel:

 • zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt;
 • partners van leden of van overleden leden.

Artikel 3:

De leden dienen het doel van de Bond te respecteren.

Artikel 4:

Aanmelding lidmaatschap:

De aanmelding tot nieuw lid van de vereniging dient te geschieden bij het bestuur van de afdeling, middels het “Inschrijfformulier voor Nieuwe Leden” of via het inschrijfformulier op de website van de KBO Uden.

Ook kan men zich inschrijven als gastlid van de vereniging, indien men reeds lid is van een andere KBO-afdeling of van de PCOB Uden, via het papieren “Inschrijfformulier voor Gastleden”, of via het Inschrijfformulier voor gastleden op de website van de KBO Uden.

Artikel 5:

Het bestuur beslist over toelating als lid en bij eventuele weigering tot toelating wordt dit door het bestuur schriftelijk, onder opgaaf van reden, aan betrokkene medegedeeld met vermelding van te volgen beroepsprocedures, overeenkomstig de bepalingen in het bondsreglement.

Artikel 6:

Verplichtingen:

 • het lidmaatschap verplicht de leden tot het naleven van al datgene dat voor de leden voortvloeit uit de statuten, reglementen, protocollen, overeenkomsten, (inschrijf) procedures, (reis)voorwaarden en wettig genomen besluiten. (zie eventueel toegevoegde bijlagen in deze);
 • het lidmaatschap verplicht de leden te voldoen aan hun financiële verplichtingen t.a.v. de jaarlijkse contributies en overige financiële afspraken;
 • het lidmaatschap verplicht de leden tot het nalaten van alles, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 

Artikel 7:

Einde lidmaatschap:

Het lidmaatschap eindigt door:

 • Overlijden van het lid;
 • Schriftelijke opzegging door het lid;
 • Opzegging door of namens het Bestuur indien niet voldaan wordt aan de verplichtingen, genoemd in artikel 6;
 • Contributieschuld.

 

 1. Algemene Ledenvergadering. Algemeen:

Artikel 8:

 • de ledenvergadering wordt tenminste éénmaal per jaar door het bestuur, via de secretaris, bijeengeroepen, hetzij fysiek of schriftelijk, door middel van een uitnodiging aan de leden, waarbij hen tevens wordt gevraagd om eventueel te behandelen voorstellen uiterlijk 2 weken van te voren in te dienen. Dit gebeurt via publicatie in de nieuwsbrief “Actueel” en op de “Website” van de KBO Uden, uiterlijk 4 weken voor de datum/maand van de Algemene Ledenvergadering;
 • de “Brochure” van de Algemene Ledenvergadering ligt bij fysieke vergaderingen, vanaf 1 week voor de datum van de vergadering ter inzage aan de balie van Eigen Herd of kan op verzoek per email worden toegestuurd en is op de dag van de vergadering ter beschikking van de leden. Bij schriftelijke vergaderingen wordt deze “Brochure” gepubliceerd in de Actueel en op de Website.
 • op de telkens vóór het einde van de maand april van elk jaar fysiek of schriftelijk te houden ledenvergadering worden in ieder geval het jaarverslag van de bestuursleden en de actieve afdelingen en het financiële jaarverslag van de penningmeester besproken, alsmede het beleidsplan. De financiële administratie(s) wordt/worden vooraf gecontroleerd door de kascommissie die van haar bevindingen verslag doet in de A.L.V.;
 • onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht om binnen 4 weken een ledenvergadering bijeen te roepen, indien tenminste tien procent (10%) van de leden tot een maximum van dertig (30), daartoe een schriftelijk verzoek doet.

Bevoegdheden:                                                                                                                                                                                                                                                      Artikel 9:                                                                                                                                                                                                                                                                   Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of door de statuten aan het bestuur of een ander vertegenwoordigend orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de ledenvergadering behoort met name:  – de beoordeling van het beleid van het bestuur; – de behandeling en vaststelling van de notulen, de jaarverslagen, de financiële verslagen, de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de contributie; – de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie; – het behandelen van en beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur en/of leden; – het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen.

Stemmingen:                                                                                                                                                                                                                                                               Artikel 10:                                                                                                                                                                                                                                                                       –  over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt;                                                                                                                                             –  besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aanwezige leden op een fysieke vergadering en eventuele afgegeven volmachten;                                                                                                                                                                                                                                                                  –  stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering anders beslist, bijvoorbeeld bij slechts een kandidaat;                                                 –  in alle andere gevallen wordt mondeling/bij acclamatie gestemd, tenzij de ledenvergadering anders beslist;                                                                                     –  schriftelijke stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend, of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer of andere namen van personen bevatten, dan gekozen kunnen worden;                                                                                                                                                                                               –  bij stemmingen heeft ieder lid één stem;                                                                                                                                                                                                            –  bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van drie leden die wordt belast met het opmaken van de uitslag van de stemming;              –  indien bij een stemming over personen geen meerderheid is behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats;                                                                                  –  voor zover nodig heeft vervolgens een herstemming plaats tussen de kandidaten die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen hebben behaald;     –  bij herstemming is degene gekozen die de meeste stemmen heeft behaald en bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot;                                                          –  het daarna door de voorzitter van de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel, dat door de Algemene Vergadering een besluit is genomen, is beslissend en niet herroepbaar.

Artikel 10A – bij schriftelijke algemene ledenvergaderingen kunnen alle leden voor een bepaalde datum over zaken of personen stemmen, zoals vastgelegd in de uitnodiging en toegelicht in de agenda.

 1. Bestuur:

Artikel 11:                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal 9 bestuursleden                                                                                                                                                            2. De Voorzitter wordt in functie gekozen door de Ledenvergadering en de overige benoemde bestuursleden bepalen in onderling overleg door welk bestuurslid de bestuursfunctie van Secretaris, Penningmeester en Plv. Voorzitter (combinatiefunctie) zal worden uitgeoefend.  De overige bestuursfuncties worden, met inachtneming van punt 1, ingevuld naar gelang behoefte en het aantal beschikbare benoemingen. (Zie artikel 12-sub 10).                                          3. De kandidaatstelling voor nieuwe bestuursleden is als volgt:                                                                                                                                                                         a. het bestuur draagt kandidaten voor middels de uitnodiging;                                                                                                                                                                         b. tot uiterlijk 5 dagen vóór de Algemene ledenvergadering kunnen bij het bestuur schriftelijk tegenkandidaten worden ingediend. Bij schriftelijke ledenvergaderingen wordt de procedure uitgelegd en toegelicht in de agenda.                                                                                                                                              4. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn steeds herkiesbaar.                                                                                                                  5. Bestuursleden zijn volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, rekening houdend met de benoemingen volgens lid 4, in principe aftredend in de Algemene Ledenvergadering.                                                                                                                                                                                                                                     6. Het bestuur kan onderafdelingen en (al dan niet tijdelijke) werkgroepen en commissies instellen.                                                                                                         7. Het bestuur kan niet-bestuursleden aantrekken en benoemen als beheerders voor de uitoefening van speciale taken onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het bestuur, middels het opstellen van een “Beheerdersovereenkomst”.                                                                                                              Taken en bevoegdheden                                                                                                                                                                                                                                      Artikel 12:                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging, de uitvoering van de bepalingen in de statuten en van de reglementen van de Bond en van de besluiten van de ledenvergaderingen. Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.                                                                                                                                                                                                                                                               2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.                                                                      3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur van de vereniging, of hun genotuleerde plaatsvervangers, kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste 2 personen de vereniging vertegenwoordigen                                     4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.                                                                                                                                                                              5. Het bestuur is gerechtigd binnen de goedgekeurde begroting, conform bevoegdheid, verplichtingen aan te gaan.                                                                            6. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de Algemene Ledenvergaderingen, leidt alle vergaderingen en is verantwoordelijk voor het goede verloop hiervan. Verder onderhoudt hij de externe contacten met relevante instanties, geeft richting aan het beleid van de KBO en treedt waar nodig bemiddelend op in geval van conflicten. Staande de Algemene ledenvergadering, staat het de voorzitter vrij om gedane voorstellen of vragen al dan niet te behandelen. Hij kan daarvoor verwijzen naar het bestuur voor schriftelijke beantwoording aan de initiatiefnemer(s).                                                                            7. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de uitnodigingen van de verschillende vergaderingen met agenda en voor de verslaglegging van de Algemene Ledenvergaderingen, de vergaderingen van het bestuur, het bijhouden van de besluiten en actielijsten, het opmaken van het jaarverslag, de correspondentie van het bestuur en het beheer van het archief. De notulen van alle vergaderingen, alsmede de besluiten en actielijsten dienen z.s.m. na een vergadering ter inzage en beoordeling toegezonden te worden naar alle bestuursleden. De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen moeten na beoordeling door het bestuur, gepubliceerd worden in “Actueel” en op de website. In elke vergadering van het bestuur doet hij mededeling van de ingekomen- en uitgaande stukken en verder draagt hij mede zorg voor het beheer van de brievenbus van de KBO en de verspreiding van de post.                                             8. De penningmeester van het bestuur is, conform bevoegdheid, verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de financiële middelen van de vereniging, waaronder de incasso van de jaarlijkse contributies van de leden/gastleden en de incasso van de eigen bijdragen van de leden/gastleden en eventuele introducés voor het deelnemen aan evenementen, reizen en cursussen alsmede het opmaken van de financiële jaarstukken voor de Algemene ledenvergadering. Op verzoek van het bestuur zal hij in de loop van het boekjaar inlichtingen geven over de financiële stand van zaken en adviseren overbestedingen of uitgaven.                                                                                                                                                                                                                                10. De overige bestuursfuncties worden naar gelang behoefte, aanbod, interesse en bekwaamheid ingevuld en verder omschreven in hun “Functie of taakomschrijvingen”. Voor een goede verdeling van de werkzaamheden is het gewenst dat er naast het dagelijks bestuur een bestuurslid is voor de volgende functies, al dan niet gecombineerd: – Activiteiten afdelingen; – Individuele belangenbehartiging/ouderenadviseur; – PR-Communicatie en Educatie en Voorlichting;  – Reizen en evenementen .                                                                                                                                                                                                         11.Bij afwezigheid van leden van het dagelijks bestuur dient een tijdelijke plaatsvervanger te worden aangewezen hetgeen in de notulen dient te worden vastgelegd en bij alle belanghebbenden bekend moet zijn.                                                                                                                                                                                12.Alle bestuursleden zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze gehele inhoud en de inhoud van de website en het onderhoud en samenstelling van de volgende onderwerpen aangaande hun functie: – website van de KBO Uden; – te plaatsen artikelen in het informatieblad “Actueel”; – te plaatsen artikelen in het “Informatieboekje”. Voor de uitvoering van de website wordt een webmaster aangetrokken. Het blad Actueel en het Informatieboekje wordt verzorgd door de Communicatie-afdeling.                                                                                                                                                                                                               13. Aanvragen voor publicatie van een mededeling en/of artikel op de Website, Actueel, het Informatieboekje dienen ingediend te worden bij, of beoordeeld te worden door, het betreffende bestuurslid, dan wel besproken te worden in de bestuursvergadering.                                                                                                14.Voorstellen ter behandeling in een bestuursvergadering of de Algemene ledenvergadering dienen aangeleverd te worden via de Secretaris.                        15. De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris, dan wel een speciaal daarvoor benoemd persoon.  De administratie wordt verzorgd in “Leaweb”, waarvoor ieder bestuurslid toegang kan krijgen. Via de ledenadministratie wordt ook de verzending van het informatieblad “Actueel” van de KBO Uden en het informatieblad “Ons” van de KBO Brabant geregeld en verzorgd.

Egalisatierekening (reserve) Contributie:                                                                                                                                                                                                            Artikel 13:                                                                                                                                                                                                                                                                  Om te voorkomen dat de ”Algemene reserve” onnodig hoog wordt, heeft het bestuur besloten (BV 13-04-2007) om met ingang van 2007 de “Algemene reserve” aan een limiet te onderwerpen. Het meerdere kan dan op een “contributie-reserverekening” worden geboekt , de “egalisatierekening”.                           Ter voorkoming van een verhoging van de contributie kan deze rekening hiervoor dan (gedeeltelijk) worden gebruikt.

De “Algemene reserve” heeft echter ook een minimum en dient derhalve als volgt opgebouwd te zijn:

Minimaal € 40.000,00

Maximaal: Het bedrag van 1x de jaarcontributie naar boven afgerond                           naar een veelvoud van € 1.000,00.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERAFDELINGEN 2016

 1. Onderafdelingen, werkgroepen en commissies:

 

Artikel 14:                                                                                                                                                                                                                                                                       De onderafdelingen activiteiten, hierna te noemen ACTIVITEITEN-AFDELINGEN, werkgroepen en commissie(s), (al dan niet tijdelijk), vallen onder dit reglement voor onderafdelingen.

 

Artikel 15:

Een Activiteiten-afdeling, werkgroep en/of commissie van de KBO Uden is een groep personen, welke zelfstandig een activiteit, project of taak uitvoert.

 1. voor de Activiteiten-afdelingen, werkgroepen en/of commissies gelden de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Rechtspositie van de KBO Uden;
 2. de Activiteiten-afdelingen, werkgroepen en/of commissies dienen te voldoen aan de doelstellingen van de KBO Uden, dit ter beoordeling door het bestuur van de KBO Uden;
 3. de Activiteiten-afdelingen, werkgroepen en/of commissies dienen in principe geheel zelfvoorzienend te zijn en kostendekkend te werken.

ACTIVITEITEN-AFDELINGEN:

Artikel 16:                                                                                                                                                                                                                                                                      Uit de leden van de activiteiten-afdelingen wordt, waar nodig en afhankelijk van de soort activiteit, een bestuur gekozen van tenminste 3 leden, t.w. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In alle andere gevallen wordt er alleen een contactpersoon/beheerder benoemd.

De taken van een bestuur (of contactpersoon/beheerder) zijn:                                                                                                                                                                       Het behartigen van de belangen van de betreffende activiteiten-afdeling en het onderhouden van het contact met het bestuur van de KBO Uden.                        a. de Voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor   het goede verloop hiervan. Verder ondersteunt hij,waar nodig, de  overige bestuursleden bij de uitvoering van hun taak, treedt hij bemiddelend op in geval van conflicten en onderhoudt hij het contact met het bestuur van de KBO via het betreffende bestuurslid voor activiteiten.                                                                                                                                                                                                         b. de Secretaris draagt o.a. zorg voor de correspondentie, alsmede voor de oproepen, agenda en verslaglegging van de vergaderingen (Bestuurs- en Algemene ledenvergadering) en zorgt voor doorzending van alle notulen naar het bestuur van de KBO via het bestuurslid Activiteiten van de KBO Uden. Verder houdt hij de ledenadministratie bij, beheert het archief en in overleg met de Penningmeester houdt hij een lijst bij van de goederen en attributen van de afdeling en een overzicht van eventuele werkgroepen en/of commissies. Verder zorgt hij jaarlijks voor het jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering t.a.v. het Bestuurslid Activiteiten, uiterlijk 1 maand vóór de datum van die vergadering;                                                                                                                                c.  de Penningmeester zorgt voor het innen van door leden verschuldigde financiële bijdragen en voor het innen van overige financiële bijdragen, zoals bij toernooien, wedstrijden e.d. en waar nodig voor het beheer van  de financiële middelen bij betaalde activiteiten. Verder zorgt hij voor het op correcte wijze beheren en verantwoorden van de gelden en hij zorgt dat alle inkomsten en uitgaven duidelijk op ten  naam gestelde rekeningen en/of bescheiden aanwezig zijn. Tot slot maakt hij jaarlijks een financieel verslag en zorgt voor doorzending van dit verslag naar de Penningmeester van KBO Uden, uiterlijk 1 maand vóór de datum van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de KBO Uden. Ook onderhoudt hij, waar nodig het contact met de Penningmeester van de KBO Uden.

Overige functies worden, waar nodig en afhankelijk van beschikbare kandidaten, in onderling overleg geregeld binnen de betreffende activiteiten-afdeling.  De bestuurssamenstelling en functieverdeling wordt vastgelegd in de verslaglegging van de bestuursvergadering, dan wel hun ledenvergadering.

Indien er geen bestuur is voor een activiteiten-afdeling, dan zorgt de contactpersoon/beheerder van een bepaalde activiteit voor doorzending van verslagen van vergaderingen of bijeenkomsten en het jaarlijkse jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering t.a.v. het bestuurslid Activiteiten, uiterlijk 1 maand vóór de datum van die vergadering en onderhoud hij/zij het contact met het Bestuur van de KBO Uden via datzelfde bestuurslid voor activiteiten.

Artikel 17:

Gelden en goederen:                                                                                                                                                                                                                                                 a. indien activiteiten-afdelingen officieel gelden beheren van een activiteit, dient er een bankrekening geopend te worden voor de betreffende activiteiten-afdeling , t.n.v. de KBO Uden, met vermelding van de naam van de afdeling. Gelden voor eventuele attenties of consumpties voor deelnemers vallen daar niet onder.                                                                                                                                                                                                                                                                              b. zolang de activiteiten-afdeling op, volgens hun leden en het bestuur van  de KBO Uden, verantwoorde wijze functioneert, blijven alle verworven gelden en goederen beschikbaar voor de betreffende afdeling;                                                                                                                                                                                            c. bij ontbinding van de activiteiten-afdeling, door welke oorzaak dan ook, vervallen alle gelden en goederen aan de KBO Uden t.b.v. een nieuw te vormen afdeling, welke hetzelfde doel nastreeft, hetgeen dan binnen 2 jaar bereikt moet zijn;                                                                                                                                 d. indien het onder punt c genoemde doel niet haalbaar is, zal het bestuur van de KBO Uden aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel doen tot herbesteding van de genoemde gelden en goederen;                                                                                                                                                                                          e. Voor het verantwoorde beheer van de gelden, goederen en de  bankrekening, dient het bestuur van die afdeling of de beheerder van die gelden, goederen en de bankrekening een “ Beheerderovereenkomst “ te tekenen, waarin het bestuur/de beheerder verklaart de gelden en  goederen van de KO Uden als een goed huisvader te beheren en ervoor te zorgen dat de KBO Uden niet benadeeld wordt.

Artikel 18:

Algemeen:                                                                                                                                                                                                                                                                   a. het Bestuur van de KBO Brabant zorgt voor de diverse verzekeringen ten behoeve van de vrijwilligers van de plaatselijke activiteiten-afdelingen, zoals een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een collectieve schadeverzekering, een ongevallen verzekering, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen-inzittenden verzekering.  De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geldt voor “activiteiten-afdelingen met een bestuur”, alléén als zij een juridisch bestuur hebben, dus met officiële statuten en bestuurstaken verrichten. M.b.t. tot een inventaris/goederenverzekeringen betreft dit alleen de inventaris/goederen die eigendom zijn van de KBO Uden;                                                                                                                                                                                  b. het Bestuur van de activiteiten-afdelingen kan ten alle tijden een beroep doen op het bestuur van de KBO Uden om advies of hulp bij problemen, via het bestuurslid activiteiten. Ook kunnen op deze manier voorstellen of wensen voorgelegd worden aan het bestuur van de KBO Uden ter behandeling in een bestuursvergadering of algemene ledenvergadering. Dit zelfde geldt ook voor een eventuele contactpersoon/beheerder van een activiteit. Bij problemen, gewenste aanpassingen of wijzigingen bij Eigen Herd moet het contact met Eigen Herd via het bestuurslid activiteiten lopen. Het is dus niet de bedoeling en toegestaan dat over dit soort zaken, zonder vooroverleg met het bestuurslid activiteiten, rechtstreeks met de manager of een medewerker van Eigen Herd wordt overlegd of afspraken worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                    c. voor gebruik van ruimte(n) en of inventaris/goederen/attributen bij Eigen Herd geldt de volgende regeling:  – ruimte(n) met tafels en stoelen zijn, behoudens nadere schriftelijke afspraken, vrij van huur ter beschikking van de activiteiten-afdeling;  – inventaris/goederen/attributen die de KBO Uden heeft moeten huren van Eigen Herd, of anderszins, worden tegen dezelfde huurprijs doorverhuurd aan de betreffende afdeling, conform een op te maken “huurovereenkomst”; – voor het gebruik van het computerlokaal met computers is een nader overeen te komen vergoeding verschuldigd, welke schriftelijk wordt vastgelegd. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor het gebruik van speciale apparatuur in andere lokalen of ruimten;                                                   d. in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist, na overleg met de activiteiten-afdeling, het bestuur van de KBO Uden.

 

WERKGROEPEN en COMMISSIES

Artikel 19                                                                                                                                                                                                                                                                    Voor speciale gelegenheden kunnen door het bestuur van de KBO Uden of de besturen/contactpersonen/beheerders van de activiteiten-afdelingen, (tijdelijk) werkgroepen of commissies worden gevormd.

De taken van deze werkgroepen en/of commissies zijn:                                                                                                                                                                                   Het behartigen van de belangen van de werkgroepen en/of commissies en het onderhouden van het contact met het bestuur of contactpersoon/beheerder van de betreffende activiteit of het bestuur van de KBO Uden.                                                                                                                                                                           a. uit leden van de werkgroepen en/of commissies wordt, waar nodig en afhankelijk van de soort gelegenheid, een (tijdelijk) bestuur gekozen of een persoon die de zaken begeleidt, administreert en beheert;                                                                                                                                                                                                b. voor de inhoudelijke taken hiervan wordt verwezen naar de “taken van het bestuur” voor activiteiten-afdelingen, zoals beschreven in Artikel 16 sub a,b en c.

Gelden en goederen:                                                                                                                                                                                                                                            Voor het beheer van” gelden en goederen” geldt hetzelfde als is beschreven voor de activiteiten-afdelingen in Artikel 17, sub a,b,c,d en e.

Algemeen:                                                                                                                                                                                                                                                              Voor “algemeen” geldt in voorkomende gevallen hetzelfde als is beschreven voor de activiteiten-afdelingen in Artikel 18, sub a,b,c en d.

 

 

 1. Vrijwilligers:

 

Artikel 20                                                                                                                                                                                                                                                                      Alle vrijwilligers ,leden en/of niet leden, die werkzaamheden verrichten voor de KBO Uden, zijn verzekerd onder de gemeenschappelijke “vrijwilligers verzekering” van de Gemeente Uden of KBO Brabant.

Hiervoor dienen niet KBO-lid bestuursleden en overige niet KBO-leden, wel een “vrijwilligersovereenkomst” te tekenen, zodat in voorkomende gevallen altijd duidelijk is dat het een vrijwilliger is van de KBO Uden die onbezoldigde werkzaamheden verricht voor de KBO Uden

SLOTBEPALINGEN:

 

In alle gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien of waarbij bepalingen voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het Bestuur van KBO Uden.