Schepers & Van Nunen 1 Notarissen

Postbus 60

5400 AB Uden

tel.: 0413-26 29 26

fax: 0413-25 07 45

STATUTENWIJZIGING

Op eenendertig oktober tweeduizend zeventien, verschenen voor mij,

 1. Erik Jan Walter Maria van Egeraat, notaris te Uden:
 2. de heer Johannes Martinus Maria Moelands, geboren te Chaam op achttien augustus negentienhonderd tweeënveertig, (Nederlands paspoort nummer: NM6HOKJK5, afgegeven te Uden op zestien oktober tweeduizend vijftien), wonende 5402 BD Uden, Klarinetstraat 39, gehuwd, en
 3. de heer Francis Adrianus Maria Gerardus Peters, geboren te Veghel op drie juni negentienhonderd eenenveertig, (Nederlandse identiteitskaart nummer: IPODP74P7, afgegeven te Uden op een mei tweeduizend veertien), wonende 5401 HB Uden, Nieuwe Markt 99, gehuwd,

te dezen handelend in hun hoedanigheid van secretaris respectievelijk

penningmeester van de vereniging:

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Uden, statutair gevestigd te Uden,

feitelijk gevestigd 5402 BD Uden, Klarinetstraat 39, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17126714, en als zodanig deze vereniging, hierna ook te noemen: de vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 3 van haar statuten te dezen rechtens vertegenwoordigend.

INLEIDING

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het volgende: 

 1. Katholieke Bond van Ouderen afdeling Uden voornoemd (de vereniging) werd opgericht in december negentienhonderd negenenvijftig. De statuten van de vereniging werden voor het eerst vastgelegd in een notariële akte op vierentwintig juli tweeduizend verleden voor mr. M.J.L. Schepers, destijds notaris te Uden, sedert welke vastlegging de statuten van de vereniging niet meer werden gewijzigd.                                                                                           2. Door de algemene ledenvergadering van de vereniging is in de op negentien april tweeduizend zeventien gehouden vergadering conform de wettelijke en statutaire voorschriften besloten om de naam van de vereniging te wijzigen, zoals hierna zal worden vermeld. Een door de verschenen personen getekend uittreksel van de notulen van bedoelde vergadering zal aan deze minuutakte worden gehecht.
 1. De overeenkomstig artikel 22 lid 5 van de statuten van de vereniging benodigde goedkeuring van het Bondsbestuur is verleend blijkens een schrijven de dato zes oktober jongstleden, dat aan deze minuutakte zal worden gehecht.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, ter 

uitvoering van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering van de 

vereniging de statutaire naam van de vereniging met onmiddellijke ingang te wijzigen in: Seniorenbelang Uden.

DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN

Aan deze akte zal worden gehecht de doorlopende tekst van de statuten van

de vereniging zoals deze met inachtneming van vorenstaande

statutenwijziging thans luiden.

AAN TE HECHTEN STUKKEN

Aan de onderhavige akte zullen de navolgende stukken worden gehecht: 

 • uittreksel notulen;
 • doorlopende tekst gewijzigde statuten;
 • brief betreffende goedkeuring Bondsbestuur.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Uden, op de datum, in het hoofd 

van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan hen opgegeven 

en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van 

de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de verschenen 

personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

 

SCHEPERS en VAN NUNEN

Netwerk Notarissen Postbus 60, 5400 AB Uden

1

Volledige en doorlopende tekst van de statuten van

Seniorenbelang Uden gevestigd te Uden.

De ondergetekende:  1. ERIK JAN WALTER MARIA VAN EGERAAT

notaris te Uden, verklaart bij deze dat de statuten van

Seniorenbelang Uden gevestigd te Uden

nadat deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 31 oktober 2017 verleden voor ondergetekende luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

Getekend te Uden op 31 oktober 2017.

STATUTEN NAAM, ZETEL, GRONDSLAG EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd:

Seniorenbelang Uden, en wordt in deze statuten verder genoemd: vereniging.

De vereniging is gevestigd te Uden. 2. De Katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging 3. De vereniging maakt, als zelfstandige vereniging, deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen Bisdom ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen de Bond. 4. De vereniging is opgericht in december negentienhonderd negenenvijftig en aangegaan voor onbepaalde tijd. DOEL Artikel 2, :

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

MIDDELEN 1. De vereniging tracht zijn doel te bereiken doornen a. het verlenen van diensten aan en het behartigen van de individuele belangen van de leden; b. de belangenbehartiging van alle ouderen; c. de vertegenwoordiging van ouderen bij overheden en andere instanties; d. het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel; e. het aanwenden van andere wettige middelen.                                                                                                         LIDMAATSCHAP vereisten.

Artikel 4. Het lidmaatschap van de vereniging is:

 1. persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar; en onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van de Katholieke Bond van Ouderen Bisdom ‘s-Hertogenbosch. 1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en wel. a. zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt; b. partners van leden of overleden leden 2. De leden dienen de grondslag van de Bond te respecteren. 3. De wijze van aanmelding en de verplichtingen daarbij van de leden geschieden overeenkomstig het bondsreglement. aanmelding lidmaatschap en Artikel 6. 1. De aanmelding tot lid van de vereniging dient te geschieden bij het bestuur van de afdeling. 2. Het bestuur beslist over toelating-als lid 3. Bij weigering tot toelating wordt dit door het bestuur schriftelijk, onder opgave van reden, aan betrokkene medegedeeld met vermelding van te volgen beroepsprocedures. 4. Bij weigering tot toelating kan betrokkene in beroep gaan, overeenkomstig, de bepalingen in het bondsreglement.

verplichtingen Artikel 7. 1. Het lidmaatschap verplicht de leden tot het naleven van al datgene dat voor de leden voortvloeit uit de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten, waaronder het voldoen aan hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging, alles zoals bedoeld in artikel 4 van het bondsreglement 2. Het nalaten van alles, waardoor belangen van de vereniging worden geschaad.                                                                                                       Einde lidmaatschap Artikel 8. 1. Het lidmaatschap eindigt door: a. overlijden van het lid; b. opzegging door het lid welke opzegging schriftelijk moet gebeuren;

 

 1. opzegging door of namens de Bond;
 2. ontzetting
 3. Het bondsreglement, waarin nadere voorschriften omtrent beëindiging van het lidmaatschap zijn opgenomen, is van toepassing LEDENVERGADERING. algemeen Artkel 9.
 4. De ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden.
 5. Op de telkens voor het einde van de maand April van elk jaar te houden ledenvergadering worden in ieder geval het jaarverslag, en het financiële jaarverslag besproken
 6. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van tenminste tien procent (10%) van de leden tot een maximum van dertig (30).

Bevoegdheden

Artikel 10.

Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de Wet of door de statuten aan het bestuur, de Bond of een ander orgaan zijn opgedragen.

Tot de taak van de ledenvergadering behoort met name:

 1. de beoordeling van het beleid van het bestuur;
 2. de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en

de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de contributie per lid;                                                                                                        c. 3. de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie;  4. het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur; 5. het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen.                                                                                                                                                                                                          Artikel 11. De bepalingen omtrent de ledenvergadering opgenomen in de reglementen van de Bond zijn van toepassing.

stemmingen Artikel 12.

 1. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt.
 2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald.
 3. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk. In alle andere gevallen wordt mondeling gestemd, tenzij de ledenvergaderin anders beslist. Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden.
 4. Bij stemmingen heeft ieder lid één ster. De wijze van stemmen geschiedt overeenkomstig het daartoe bepaalde in het reglement voor de afdelingen, bedoeld in artikel 23 van de statuten van de Bond BESTUUR algemeen Artikel 13.
 5. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden te kiezen door de ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen wordt
 6. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
 7. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De overige taken worden in onderling overleg, verdeeld.
 8. Het bestuur kan onderafdelingen en (al dan niet tijdelijke) werkgroepen en commissies instellen. taken en bevoegdheden Artikel 14. 1: Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging, de uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van de reglementen van de Bond en van de besluiten van de ledenvergadering. Het bestuur voert alle

taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet en of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste twee personen de vereniging vertegenwoordigen. 4, Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 5. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de ledenvergadering, de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het jaarverslag en de correspondentie van het bestuur. 6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging. 7. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt tenminste gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur, alsmede met al datgene dat nadrukkelijk door het bestuur wordt opgedragen. 8. Taken van voorzitter, secretaris zijn geregeld bij huishoudelijk reglement. Geestelijk adviseur: Arkel 15 Het bestuur wordt, indien mogelijk en wenselijk, terzijde gestaan door een geestelijk adviseur te benoemen en te ontslaan door het bestuur. Stemmingen Artikel 16. Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 12 van deze statuten van toepassing.

GELDMIDDELEN boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. inkomsten Artikel 18 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan vit: a. de contributie van de leden; b. subsidies; c. schenkingen, erfstellingen en legaten; d. vergoedingen voor diensten; e. overige baten. 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 3. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de baten niet overtreffen. Kascommissie Artikel 19. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden gecontroleerd door de kascommissie, die van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet ONTHEFFING UIT EEN FUNCTIE Artikel 20. Een bestuurslid of een commissielid kan te allen tijde door het orgaan dat hem/haar heeft gekozen respectievelijk benoemd, worden ontslagen of geschorst. De bepalingen hieromtrent in het bondsreglement zijn van toepassing. REGLEMENTEN Artikel 21. 1. Van toepassing zijn de reglementen bedoeld in artikel 23 van de statuten van de Bond.

 1. Het bestuur kan, met instemming van de ledenvergadering, een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten en/of in strijd met de reglementen genoemd in lid 1 van dit artikel. WIJZIGING STATUTEN Artikel 22. 1. Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/ derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen ledenvergadering. 2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden. 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden. 4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte ‘van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen vier weken in het gebied waar de vereniging is gevestigd. 5. Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het Bondsbestuur. ONTBINDING VAN DE VERENIGING Artikel 23. 1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door de ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 22 van deze statuten ten aanzien van statutenwijziging is bepaald. 2. Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat de Bond daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht 3. Nadat het besluit tot ontbinding van de vereniging definitief geworden is treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek De ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging dient te zijn.
 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, voor zover mogelijk, van kracht.

Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de

ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 22 lid 4 van deze statuten bedoelde register.                                                                                                                                                SLOTBEPALINGEN- Artikel 24 In alle gevallen waarin door statuten noch door reglementen is voorzien of wanneer bepalingen voor meer dan 1 uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur.