DEELNAME AAN ACTIVITEITEN voor GASTLEDEN

Gastleden zijn leden die reeds lid zijn van een andere KBO – afdeling of PCOB Uden. De contributie voor een gastlid bedraagt € 10,00 per jaar met incassomachtiging. Zonder is dat €12,00. In het jaar van aanmelding betaalt een gastlid met incassomachtiging € 2,50 per kwartaal met ingang van het kwartaal volgend op het kwartaal van aanmelding. Zonder incassomachtiging is dat € 3,00 per kwartaal, met ingang van het kwartaal volgend op het kwartaal van aanmelding. De contributie is steeds over het gehele kalanderjaar verschuldigd.                                                                                                                  

In het jaar van beëindiging van het lidmaatschap en bij overlijden van een lid/gastlid is over het gehele kalenderjaar contributie verschuldigd en kan geen restitutie volgen.Indien leden van een andere KBO afdelingen zich inschrijven voor een activiteit/evenement, verklaren zij zich door de inschrijving akkoord te gaan met het gastlidmaatschap van Seniorenbelang Uden en worden zij aan de hand van hun lidmaatschapsnummer van die afdeling, automatisch opgenomen in de (leden)administratie van Seniorenbelang Uden met de daaraan verbonden voorwaarden en kosten. Leden van de PCOB Uden die als gastlid aan een activiteit/evenement deel willen nemen moeten zich daarvoor eerst als gastlid aanmelden via de betreffende inschrijfformulieren die bij de ingang van Eigen Herd staan of via de Website bij HOME en LID WORDEN.

Voor informatie en deelname aan de activiteiten van Seniorenbelang Uden kunt u zich wenden of aanmelden bij de contactpersoon van de betreffende activiteit en zijn naast de eventuele contributie voor het gastlidmaatschap in een aantal gevallen geen extra lidmaatschapskosten verschuldigd. Wel kunnen er nog kosten zijn voor individuele activiteiten, lessen/cursussen, bijeenkomsten e.d., afhankelijk van de soort activiteit.

Voor de volgende activiteiten is er, behoudens wijziging, echter wel een extra contributie voor het lidmaatschap of deelname aan de activiteit zelf verschuldigd:

Bridgeclub Eigen Herd                          € 17,00 per jaar

Seniorenkoor “De Groene Linde”         € 35,00 per jaar

Biljartclub “Ons Genoegen”                   € 30,00 per jaar

Lijndansen “ The Silver Star”                  € 12,00 per maand (10x p.j.)

Sjoelclub                                                   € 10,00 per jaar

Tai Chi                                                       € 6,00 per les (10 lessen)

Meer bewegen voor Ouderen                € 15,00 per maand (40 lessen)

Cursussen                                                  Kostprijs.

Evenementen                                              Kostprijs.

Opgave: januari 2024