Inschrijfformulier Dagtocht Amsterdam Artis
  • ZOALS BEKEND KUNNEN ALLEEN MAAR LEDEN en GASTLEDEN DEELNEMEN AAN ONZE EVENEMENTEN, REIZEN en ETENTJES. Als u derhalve nog geen lid of gastlid bent van Seniorenbelang Uden en u wilt toch deelnemen aan genoemd evenement, dan MOET U EERST LID OF GASTLID WORDEN. Dit kunt u hierna aangeven bij de keuzes. Het lidmaatschap kost € 23,00 p.j. met incassomachtiging en het gastlidmaatschap, voor KBO leden buiten Uden en PCOB Uden leden kost € 10,00 p.j. met incassomachtiging. LEDEN: Als u lid wilt worden, dan kan dat door het inschrijfformulier voor nieuwe leden in te vullen. Dat kan digitaal via deze website bij HOME, of via de inschrijfformulieren die bij de ingang van Eigen Herd liggen. Bij KBO-GASTLEDEN: (dit zijn personen die reeds lid zijn van een andere KBO-afdeling) WORDT HUN INSCHRIJVING VOOR GENOEMD EVENEMENT BESCHOUWD ALS EEN AKKOORDVERKLARING VOOR HET GASTLIDMAATSCHAP VAN SENIORENBELANG UDEN EN WORDEN ZIJ DAARDOOR AAN DE HAND VAN HET OPGEGEVEN GASTLIDNUMMER OP DIT FORMULIER, AUTOMATISCH OPGENOMEN IN DE ADMINISTRATIE VAN SENIORENBELANG UDEN. PCOB-GASTLEDEN (dit zijn personen die reeds lid zijn van de PCOB Uden) DIENEN HET INSCHRIJFFORMULIER VOOR GASTLEDEN IN TE VULLEN OM DEEL TE KUNNEN NEMEN. DIT FORMULIER VINDT U OP DEZE WEBSITE BIJ: HOME of STAAT BIJ DE INGANG VAN EIGEN HERD. Alleen minder-valide leden kunnen desgewenst een (betalend) niet-lid als begeleiding meenemen.
  • Ondergetekende geeft hiermee te kennen te willen deelnemen aan bovengenoemd evenement (Dagtocht Amsterdam Artis) en gaat daarmee akkoord met de voorwaarden voor deelname aan Evenementen van Seniorenbelang Uden en hun privacybeleid.
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan S.U. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om verschuldigde bedragen wegens deelname aan huidige en toekomstige evenementen van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van S.U. in deze. Als u het niet eens bent met deze incasso(s), of u krijgt toestemming van het bestuurslid Evenementen of de Penningmeester om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken, omdat u om een geldige reden niet deel kunt nemen, dan moet u zelf de terugboeking (stornering) met uw bank regelen. Seniorenbelang kan dit niet doen. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank voor de voorwaarden. Regel dit in zo'n geval dan tijdig want na deze termijn vervalt de restitutiemogelijkheid. Een eventuele betalingsverplichting vervalt hiermee echter niet.
  • Dit zijn de kosten voor deelname aan dit evenement welke in de 1e helft van augustus automatisch van uw rekening worden afgeschreven en dan tevens het bewijs van inschrijving/deelname zijn. De drankjes zijn voor eigen rekening
    Prijs: € 95.00 Quantity:
  • Hier invullen of u bepaalde dingen niet mag hebben of b.v. vegetarisch bent. Ook kunt u hier andere opmerkingen kwijt. Verder invullen of u wel of geen annuleringsverzekering wilt van € 5,00 per persoon. Annuleringsverzekering Ja of Annuleringsverzekering Nee.